Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kuivilan Hautaustoimisto Yrjö Kuivila, Y-tunnus 1236255-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maija Kuivila, p. 016 611 113, hautaustoimisto@kuivila.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään
asiakassuhteen hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaan henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja muut palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisesti tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään yhden vuoden ajan viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai
keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa
hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen
rikkominen on tapahtunut.